Archiwum dnia: 16 września 2015


Atos Pelidor ur. 03.12.2014 Nasz kocha­ny maluch przy­szedł na świat w hodow­li Pelidor. Hodowla mie­ści się w Lublinie, więc mie­li­śmy bli­sko by odwie­dzać malu­cha i jego rodzi­nę. Hodowla jest domo­wa, zare­je­stro­wa­na w ZKwLublinie. Właściciele to oso­by kocha­ją­ce swo­je psia­ki psy były od małe­go wyszko­lo­ne i odpo­wied­nio socja­li­zo­wa­ne. Rodzice Atosa pra­cu­ją […]

Atos Pelidor