Archiwum dnia: 23 września 2015


Podczas zajęć z dogo­te­ra­pii nie tyl­ko głasz­cze­my pie­ska ale rów­nież uczy­my się. Dzisiaj przed­sta­wia­my pomo­ce mate­ma­tycz­ne, któ­re moż­na wyko­rzy­stać pod­czas zajęć. Zadaniem dziec­ka za pomo­cą spi­na­cza jest zazna­cze­nie odpo­wied­niej licz­by lub łap­ki po pra­wej stro­nie. Można też wyko­rzy­stać obraz­ki (z cyfer­ka­mi), któ­re po roz­cię­ciu będą two­rzyć puz­zle a kolej­ność cyfr […]

Matematyka — dogo pomoce