Archiwum miesiąca: październik 2015


Przedstawiamy kolej­ną pro­po­zy­cję pomo­cy dydak­tycz­nych do zajęć mate­ma­tycz­nych, gdzie nie tyl­ko moż­na liczyć, ukła­dać puz­zle ale rów­nież uczyć się pisać. Niedługo poja­wią się nowe pomo­ce, a nara­zie… Przyjemnego liczenia!                                            […]

Matematyka c.d.