Archiwum miesiąca: listopad 2015


Percepcja wzro­ko­wa (…) jest zdol­no­ścią do roz­po­zna­wa­nia i roz­róż­nia­nia bodź­ców wzro­ko­wych a tak­że do ich inter­pre­to­wa­nia przez odnie­sie­nie do poprzed­nich doświad­czeń” (Frostig i Horne, 1989). Odpowiedni (wła­ści­wy dla dane­go wie­ku) poziom per­cep­cji wzro­ko­wej umoż­li­wia popraw­ne prze­pro­wa­dza­nie takich czyn­no­ści, jak czy­ta­nie, pisa­nie, ukła­da­nie (puz­zli, kloc­ków), repro­du­ko­wa­nie figur, kształ­tów, wyko­ny­wa­nie zadań mate­ma­tycz­nych […]

Percepcja wzrokowa — spostrzegawczość. Przykładowe ćwiczenia