Archiwum dnia: 28 lutego 2016


Każdy lubi puz­zle a naj­le­piej takie, któ­re moż­na same­mu zro­bić w domu. Do zro­bie­nia takie ukła­dan­ki potrze­bu­je­my tyl­ko goto­we­go obraz­ka oraz noży­czek. Rozcinamy obra­zek na róż­ne czę­ści i goto­we! Takie ukła­dan­ki wyko­rzy­stu­je­my w pra­cy dogo­te­ra­pu­tycz­nej pod­czas zajęć indy­wi­du­al­nych jak rów­nież gru­po­wych. Dzieciaki mają ogrom­ną fraj­dę jeże­li nasze puz­zle są z […]

Układanki — puzzle