Archiwum miesiąca: październik 2016


Aktywność poznaw­cza, to pro­ces zawie­ra­ją­cy w swo­jej defi­ni­cji takie poję­cia jak: myśle­nie, mówie­nie, zapa­mię­ty­wa­nie oraz pro­ce­sy sen­so­rycz­ne i per­cep­cyj­ne. Są to wszyst­kie te czyn­no­ści, któ­re czło­wiek, naby­wa pod­czas swo­je­go roz­wo­ju i te czyn­no­ści, któ­re są mu koniecz­ne i potrzeb­ne do funk­cjo­no­wa­nia oraz orien­ta­cji w śro­do­wi­sku, w jakim się ota­cza. Są one warun­kiem zdo­by­wa­nia i prze­twa­rza­nia, przez jed­nost­kę infor­ma­cji i wie­dzy, moż­li­wo­ści ucze­nia się oraz poro­zu­mie­nia z oto­cze­niem. […]

Aktywność poznawcza