Archiwum miesiąca: sierpień 2020


Planer pra­cy z psem to ide­al­ny zestaw do rozpisywania/ zapi­sy­wa­nia i pla­no­wa­nia pra­cy z psem. Zestaw zawie­ra 10 kart na któ­rym może­my zapi­sy­wać róż­ne aktyw­no­ści z naszym psem oraz pla­no­wać naukę nowych komend, sztuczek. Spis tre­ści: Tygodniowy plan pra­cy z psem Dzienny plan pra­cy z psem Plan pra­cy Cele pra­cy z psem Etapy wpro­wa­dza­nia […]

Planer pracy z psem


Zakodowana dro­ga to zestaw plansz pozwa­la­ją­cych na utrwa­la­nie orien­ta­cji prze­strzen­nej, kodo­wa­nie, roz­wi­ja­nie kon­cen­tra­cji uwa­gi, roz­wi­ja­nie i dosko­na­le­nie funk­cji mowy oraz słu­chu, roz­wi­ja myśle­nie logicz­ne, uspraw­nia lewą pół­ku­lę mózgu,uczy kate­go­ry­zo­wa­nia i segre­go­wa­nia ele­men­tów według przy­ję­te­go kry­te­rium. To super zaba­wa dla każ­de­go! Plansze moż­na wyko­rzy­stać na świe­żym powie­trzu jak rów­nież na sali. Co […]

Zakodowana droga


Piramida zwie­rząt to pomoc, któ­ra spraw­dzi się nie tyl­ko na zaję­ciach z dogo­te­ra­pii ale rów­nież pod­czas zajęć w przed­szko­lu, na zaję­ciach logo­pe­dycz­nych, psy­cho­lo­gicz­nych, peda­go­gicz­nych oraz w domo­wym zaciszu. Zadaniem dziec­ka jest uło­że­nie zwie­rzą­tek jeden na dru­gim zgod­nie z załą­czo­ny­mi obraz­ka­mi. Dzięki naszej pomo­cy pod­czas wyko­ny­wa­ne­go zada­nia będziemy: • dosko­na­lić słow­nic­two […]

Piramida zwierząt