Aktywność poznawcza


Aktywność poznaw­cza, to pro­ces zawie­ra­ją­cy w swo­jej defi­ni­cji takie poję­cia jak: myśle­nie, mówie­nie, zapa­mię­ty­wa­nie oraz pro­ce­sy sen­so­rycz­ne i per­cep­cyj­ne. Są to wszyst­kie te czyn­no­ści, któ­re czło­wiek, naby­wa pod­czas swo­je­go roz­wo­ju i te czyn­no­ści, któ­re są mu koniecz­ne i potrzeb­ne do funk­cjo­no­wa­nia oraz orien­ta­cji w śro­do­wi­sku, w jakim się ota­cza. Są one warun­kiem zdo­by­wa­nia i prze­twa­rza­nia, przez jed­nost­kę infor­ma­cji i wie­dzy, moż­li­wo­ści ucze­nia się oraz poro­zu­mie­nia z oto­cze­niem. Dzięki nim, każ­dy z nas budu­je wła­sne wyobra­że­nia o sobie i świe­cie, w któ­rym przy­szło mu żyć.

Gra / zaba­wa dla dzie­ci co jedzą zwie­rzę­ta moż­na wyko­nać samo­dziel­nie poprzez za lami­no­wa­nie poniż­szych obraz­ków oraz przy­kle­je­nie gło­wy zwie­rza­ka na spi­nacz, lub zaku­pić goto­wą układankę/ puz­zle. W obu przy­pad­kach cho­dzi o to samo by dziec­ko przez zaba­wę kształ­to­wa­ło logicz­ne myśle­nie, pozna­wa­ło przy­ro­dę oraz zacho­wa­nia zwie­rząt. Ponadto będzie­my roz­wi­jać moto­ry­kę mała (dło­nie, pal­ce) oraz per­cep­cję wzro­ko­wą.  Zadaniem dziec­ka jest odszu­kać, dopa­so­wać (uło­żyć puz­zle) i przy­piąć spi­nacz w odpo­wied­nie jedzon­ko zwierzątka.

1   4

2   3

5   6

1      2

3

 

Gotowa gra/puzzle (pro­po­zy­cja jed­na z wielu)

1    2