Atos Pelidor


Atos Pelidor ur. 03.12.2014

Nasz kocha­ny maluch przy­szedł na świat w hodow­li Pelidor. Hodowla mie­ści się w Lublinie, więc mie­li­śmy bli­sko by odwie­dzać malu­cha i jego rodzi­nę. Hodowla jest domo­wa, zare­je­stro­wa­na w ZKwLublinie. Właściciele to oso­by kocha­ją­ce swo­je psia­ki psy były od małe­go wyszko­lo­ne i odpo­wied­nio socja­li­zo­wa­ne. Rodzice Atosa pra­cu­ją jako psy tera­peu­tycz­ne więc coś ze swo­je­go cha­rak­te­ru i uspo­so­bie­nia prze­ka­za­ły nasze­mu mal­co­wi. Szczeniaki od same­go począt­ku były socja­li­zo­wa­ne z inny­mi oso­ba­mi, zwie­rzę­ta­mi i oto­cze­niem. Od momen­tu kie­dy Atos skoń­czył 3 mie­sią­ce cho­dził do psie­go przed­szko­la, póź­niej do szko­ły gdzie uczył się posłu­szeń­stwa. Szczeniaki wyro­sły na cudow­ne psia­ki, rodzeń­stwo Atosa rów­nież pra­cu­ją w dogo­te­ra­pii. Atos cały czas pra­cu­je by jak naj­le­piej poma­gać w pro­ce­sie dogoterapii.

Rodzice       Atos z siostrą Afrą "Goldi"