Blog


Planer pra­cy z psem to ide­al­ny zestaw do rozpisywania/ zapi­sy­wa­nia i pla­no­wa­nia pra­cy z psem. Zestaw zawie­ra 10 kart na któ­rym może­my zapi­sy­wać róż­ne aktyw­no­ści z naszym psem oraz pla­no­wać naukę nowych komend, sztuczek. Spis tre­ści: Tygodniowy plan pra­cy z psem Dzienny plan pra­cy z psem Plan pra­cy Cele pra­cy z psem Etapy wpro­wa­dza­nia […]

Planer pracy z psem


Zakodowana dro­ga to zestaw plansz pozwa­la­ją­cych na utrwa­la­nie orien­ta­cji prze­strzen­nej, kodo­wa­nie, roz­wi­ja­nie kon­cen­tra­cji uwa­gi, roz­wi­ja­nie i dosko­na­le­nie funk­cji mowy oraz słu­chu, roz­wi­ja myśle­nie logicz­ne, uspraw­nia lewą pół­ku­lę mózgu,uczy kate­go­ry­zo­wa­nia i segre­go­wa­nia ele­men­tów według przy­ję­te­go kry­te­rium. To super zaba­wa dla każ­de­go! Plansze moż­na wyko­rzy­stać na świe­żym powie­trzu jak rów­nież na sali. Co […]

Zakodowana droga


Piramida zwie­rząt to pomoc, któ­ra spraw­dzi się nie tyl­ko na zaję­ciach z dogo­te­ra­pii ale rów­nież pod­czas zajęć w przed­szko­lu, na zaję­ciach logo­pe­dycz­nych, psy­cho­lo­gicz­nych, peda­go­gicz­nych oraz w domo­wym zaciszu. Zadaniem dziec­ka jest uło­że­nie zwie­rzą­tek jeden na dru­gim zgod­nie z załą­czo­ny­mi obraz­ka­mi. Dzięki naszej pomo­cy pod­czas wyko­ny­wa­ne­go zada­nia będziemy: • dosko­na­lić słow­nic­two […]

Piramida zwierzątAktywność poznaw­cza, to pro­ces zawie­ra­ją­cy w swo­jej defi­ni­cji takie poję­cia jak: myśle­nie, mówie­nie, zapa­mię­ty­wa­nie oraz pro­ce­sy sen­so­rycz­ne i per­cep­cyj­ne. Są to wszyst­kie te czyn­no­ści, któ­re czło­wiek, naby­wa pod­czas swo­je­go roz­wo­ju i te czyn­no­ści, któ­re są mu koniecz­ne i potrzeb­ne do funk­cjo­no­wa­nia oraz orien­ta­cji w śro­do­wi­sku, w jakim się ota­cza. Są one warun­kiem zdo­by­wa­nia i prze­twa­rza­nia, przez jed­nost­kę infor­ma­cji i wie­dzy, moż­li­wo­ści ucze­nia się oraz poro­zu­mie­nia z oto­cze­niem. […]

Aktywność poznawcza


Każdy lubi puz­zle a naj­le­piej takie, któ­re moż­na same­mu zro­bić w domu. Do zro­bie­nia takie ukła­dan­ki potrze­bu­je­my tyl­ko goto­we­go obraz­ka oraz noży­czek. Rozcinamy obra­zek na róż­ne czę­ści i goto­we! Takie ukła­dan­ki wyko­rzy­stu­je­my w pra­cy dogo­te­ra­pu­tycz­nej pod­czas zajęć indy­wi­du­al­nych jak rów­nież gru­po­wych. Dzieciaki mają ogrom­ną fraj­dę jeże­li nasze puz­zle są z […]

Układanki — puzzle


Percepcja wzro­ko­wa (…) jest zdol­no­ścią do roz­po­zna­wa­nia i roz­róż­nia­nia bodź­ców wzro­ko­wych a tak­że do ich inter­pre­to­wa­nia przez odnie­sie­nie do poprzed­nich doświad­czeń” (Frostig i Horne, 1989). Odpowiedni (wła­ści­wy dla dane­go wie­ku) poziom per­cep­cji wzro­ko­wej umoż­li­wia popraw­ne prze­pro­wa­dza­nie takich czyn­no­ści, jak czy­ta­nie, pisa­nie, ukła­da­nie (puz­zli, kloc­ków), repro­du­ko­wa­nie figur, kształ­tów, wyko­ny­wa­nie zadań mate­ma­tycz­nych […]

Percepcja wzrokowa — spostrzegawczość. Przykładowe ćwiczeniaPrzedstawiamy kolej­ną pro­po­zy­cję pomo­cy dydak­tycz­nych do zajęć mate­ma­tycz­nych, gdzie nie tyl­ko moż­na liczyć, ukła­dać puz­zle ale rów­nież uczyć się pisać. Niedługo poja­wią się nowe pomo­ce, a nara­zie… Przyjemnego liczenia!                                            […]

Matematyka c.d.


Podczas zajęć z dogo­te­ra­pii nie tyl­ko głasz­cze­my pie­ska ale rów­nież uczy­my się. Dzisiaj przed­sta­wia­my pomo­ce mate­ma­tycz­ne, któ­re moż­na wyko­rzy­stać pod­czas zajęć. Zadaniem dziec­ka za pomo­cą spi­na­cza jest zazna­cze­nie odpo­wied­niej licz­by lub łap­ki po pra­wej stro­nie. Można też wyko­rzy­stać obraz­ki (z cyfer­ka­mi), któ­re po roz­cię­ciu będą two­rzyć puz­zle a kolej­ność cyfr […]

Matematyka — dogo pomoce


Atos Pelidor ur. 03.12.2014 Nasz kocha­ny maluch przy­szedł na świat w hodow­li Pelidor. Hodowla mie­ści się w Lublinie, więc mie­li­śmy bli­sko by odwie­dzać malu­cha i jego rodzi­nę. Hodowla jest domo­wa, zare­je­stro­wa­na w ZKwLublinie. Właściciele to oso­by kocha­ją­ce swo­je psia­ki psy były od małe­go wyszko­lo­ne i odpo­wied­nio socja­li­zo­wa­ne. Rodzice Atosa pra­cu­ją […]

Atos Pelidor