Dogoterapia


DOGOTERAPIA = KYNOTERAPIA

Dogoterapia to meto­da wzmac­nia­ją­ca efek­tyw­ność reha­bi­li­ta­cji, w któ­rej moty­wa­to­rem jest odpo­wied­nio wyse­lek­cjo­no­wa­ny oraz wyszko­lo­ny pies. Włączenie psa do tera­pii jest natu­ral­ną meto­dą wspo­ma­ga­nia lecze­nia i rehabilitacji.

Dogoterapia uczy:

 • bez­piecz­nych postaw wobec psów
 • pod­staw opie­ki nad zwierzętami
 • odpo­wie­dzial­no­ści wią­żą­cej się z posia­da­niem psa
 • kształ­to­wa­nia orien­ta­cji w sche­ma­cie wła­sne­go ciała
 • samo­dziel­no­ści

Cele dogo­te­ra­pii:

 • prze­ła­ma­nie lęku przed psem (jeśli taki występuje)
 • kształ­to­wa­niu orien­ta­cji w sche­ma­cie wła­sne­go ciała
 • dosko­na­le­niu spraw­no­ści ruchowej
 • sty­mu­lo­wa­niu zmy­słów: słu­chu, wzro­ku, dotyku
 • ćwi­cze­niu kon­cen­tra­cji uwagi
 • wyzwa­la­niu spon­ta­nicz­nej aktyw­ność dziec­ka w zaba­wie z psem
 • nauce tro­ski o higie­nę wła­sną i psa – mycie rąk, cze­sa­nie, karmienie
 • oka­zy­wa­niu emo­cji i uczuć zwią­za­nych z kon­tak­tem ze zwierzętami
 • naśla­do­wa­niu ruchu poprzez obser­wo­wa­nie czyn­no­ści wyko­ny­wa­nych przez psa i naśla­do­wa­nie ich np. cho­dze­nie, sia­da­nie, leżenie
 • nauce samo­dziel­no­ści – samo­dziel­ne wyko­ny­wa­nie zadań z udzia­łem psa (cho­dze­nie na smy­czy, cze­sa­nie, ele­men­ty tresury)
 • ćwi­cze­niach relaksacyjnych
 • uspraw­nia­nie moto­ry­ki dużej i małej, koor­dy­na­cji wzrokowo-ruchowej
 • sty­mu­lo­wa­nie zmy­słów: słu­chu, wzro­ku, dotyku
 • ćwi­cze­nia pamię­ci i kon­cen­tra­cji uwagi
 • wzbu­dze­nie moty­wa­cji do podej­mo­wa­nia działań
 • kształ­to­wa­nie pozy­tyw­nych emocji
 • popra­wa funk­cjo­no­wa­nia społecznego
 • nawią­za­nie wię­zi z psem

Dogoterapia zale­ca­na jest w nastę­pu­ją­cych przypadkach:

 • mózgo­we pora­że­nie dziecięce
 • ner­wi­ce
 • autyzm
 • ADHD
 • Zespół Downa
 • nie­do­wład koń­czyn róż­ne­go pochodzenia
 • wady posta­wy
 • zabu­rze­nia nastroju
 • zabu­rze­nia lękowe
 • róż­no­rod­ne zabu­rze­nia emocjonalne
 • reha­bi­li­ta­cja dzieci
 • trud­no­ści w szko­le (pro­ble­my z rówie­śni­ka­mi, rodzicami)
 • zabu­rze­nia mowy i wzroku

Dogoterapia oddzia­łu­je na sfe­rę emo­cjo­nal­ną przez:

 • prze­ła­my­wa­nie barie­ry nie­pew­no­ści przed psem i kon­tak­tem z nim,
 • zaak­cep­to­wa­nie psa w swo­im otoczeniu,
 • wyci­sze­nie, a następ­nie wyeli­mi­no­wa­nie zacho­wań agre­syw­nych i auto­agre­syw­nych u podopiecznego
 • popra­wę samooceny
 • kształ­to­wa­nie pozy­tyw­nych emocji

Dogoterapia wspo­ma­ga roz­wój sfe­ry umy­sło­wej wpły­wa­jąc na:

 • kon­cen­tra­cję uwagi,
 • roz­wój mowy i funk­cji poznawczych,
 • pobu­dza­nie zmy­słu wzro­ku, słu­chu, doty­ku i węchu