Kontakt


Wszelkie pyta­nia pro­szę kie­ro­wać tele­fo­nicz­nie, e‑mail lub przez poniż­szy for­mu­larz kontaktowy.

 

mgr Marta Budzyńska
kyno­te­ra­peu­ta, peda­gog spe­cjal­ny, tera­peu­ta zajęciowy/pedagogiczny
tel. 795–115-814
e‑mail: Marta.Budzynska@terapiazpsem.pl

Formularz kon­tak­to­wy

    Imię*

    Adres ema­il*

    Temat

    Treść wia­do­mo­ści