Formy zajęć


W dogo­te­ra­pii wyróż­nia­my trzy for­my zajęć według defi­ni­cji Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego:

  1. AAA – Animal Assisted Activity – Spotkanie z psem (SP)

Zajęcia z psem, któ­re mają na celu stwo­rze­nie pozy­tyw­ne­go kon­tak­tu pomię­dzy uczest­ni­ka­mi a psem. W trak­cie zaba­wy uczest­ni­cy przy­zwy­cza­ja­ją się do kon­tak­tu z psem, głasz­czą go, kar­mią itp. Zajęcia SP mają za zada­nie dostar­czyć uczest­ni­kom pozy­tyw­ne­go ładun­ku emo­cjo­nal­ne­go i satys­fak­cji z obco­wa­nia z psem prze­ła­mu­ją lek w kon­tak­tach z oto­cze­niem, sty­mu­lu­ją roz­wój zmy­słów, pobu­dza­ją aktyw­ność. Mogą mieć for­mę spo­tkań gru­po­wych lub indywidualnych.

  1. AAE – Animal Assisted Education – Edukacja z psem (EP)

Zajęcia mają na celu uspraw­nia­nie sfe­ry inte­lek­tu­al­nej I poznaw­czej. Zajęcia naj­czę­ściej odby­wa­ją się w przed­szko­lu lub w szko­le. Pies uczest­ni­cząc aktyw­nie w zaję­ciach moty­wu­je do nauki i poprzez stwo­rze­nie przy­ja­znych warun­ków emo­cjo­nal­nych zwięk­sza moż­li­wo­ści przy­swa­ja­nia wie­dzy. Dziecko chęt­niej zapa­mię­tu­je tre­ści gdy towa­rzy­szy mu jego przy­ja­ciel – pies. EP poma­ga rów­nież oso­bom o obni­żo­nej per­cep­cji lub nie­chę­ci (z róż­nych powo­dów) do przy­swa­ja­nia wie­dzy i prze­by­wa­nia w szkole/przedszkolu. Mogą być pro­wa­dzo­ne w for­mie indy­wi­du­al­nej lub grupowej.

  1. AAT – Animal Assisted Therapy – Terapia z psem (TP) / Wspomaganie tera­pii z psem

Jest to zestaw ćwi­czeń ukie­run­ko­wa­nych na kon­kret­ny, zapla­no­wa­ny cel, z zakre­su reha­bi­li­ta­cji do któ­rych ukła­da­na jest meto­dy­ka w poro­zu­mie­niu ze spe­cja­li­stą np.: leka­rzem, reha­bi­li­tan­tem, psy­cho­lo­giem, peda­go­giem. TP jest sys­te­mem racjo­nal­nym tzn., w mia­rę postę­pów sto­su­je­my stop­nio­wa­nie trud­no­ści. Zajęcia mogą być indy­wi­du­al­ne bądź grupowe.

Wszystkie for­my pro­wa­dzo­nych zajęć muszą być udo­ku­men­to­wa­ne oraz pro­wa­dzo­ne przez odpo­wied­nio do tego przy­go­to­wa­ne­go kyno­te­ra­pu­ty. Wszelkie infor­ma­cje doty­czą­ce tego kto powi­nien pro­wa­dzić zaję­cia umiesz­czo­ne są na stro­nie PTK.