Percepcja wzrokowa — spostrzegawczość. Przykładowe ćwiczenia


Percepcja wzro­ko­wa (…) jest zdol­no­ścią do roz­po­zna­wa­nia i roz­róż­nia­nia bodź­ców wzro­ko­wych a tak­że do ich inter­pre­to­wa­nia przez odnie­sie­nie do poprzed­nich doświad­czeń” (Frostig i Horne, 1989). Odpowiedni (wła­ści­wy dla dane­go wie­ku) poziom per­cep­cji wzro­ko­wej umoż­li­wia popraw­ne prze­pro­wa­dza­nie takich czyn­no­ści, jak czy­ta­nie, pisa­nie, ukła­da­nie (puz­zli, kloc­ków), repro­du­ko­wa­nie figur, kształ­tów, wyko­ny­wa­nie zadań mate­ma­tycz­nych (np. geometrycznych).

Kilka symp­to­mów może wska­zy­wać na trud­no­ści w obsza­rze per­cep­cji wzrokowej:

  • dziec­ko z tru­dem zapa­mię­tu­je kształ­ty liter i cyfr,
  • nie­chęt­nie roz­wią­zu­je zada­nia pole­ga­ją­ce na szu­ka­niu róż­nic mię­dzy obrazkami,
  • nie­pra­wi­dło­wo two­rzy kom­po­zy­cje według wzo­ru, a jego rysun­ki są ubo­gie w szczegóły,
  • trud­no­ści doty­czą odtwa­rza­nia szlacz­ków i figur geometrycznych.

Nawiązując do defi­ni­cji, wedle któ­rej per­cep­cja wzro­ko­wa dosko­na­li się poprzez doświad­cze­nie — ćwi­cze­nia, moż­na prze­my­cać do zaba­wy z dziec­kiem takie aktyw­no­ści, któ­re sprzy­ja­ją dosko­na­le­niu spo­strze­ga­nia wzrokowego.

1. Układanie figur, kształ­tów, sze­re­gów (z pamię­ci lub z obrazka)

2. Składanie pocię­tych obrazków

3. Uzupełnianie bra­ków na obrazkach

4.Wyodrębnianie róż­nic mie­dzy obrazkami

5.Układanie obraz­ków po lewej i po pra­wej stronie

6.Dobieranie wyra­zów do obrazków

7.Opisywanie ota­cza­ją­cej rze­czy­wi­sto­ści np. pod­czas spaceru

8.Różnicowanie poło­że­nia figur/elementów w prze­strze­ni – co jest bli­sko a co dale­ko? (np. pod­czas spaceru)

Wszelkiego rodza­ju gry, wyko­ny­wa­ne czę­sto, w któ­rych dziec­ko musi wysi­lić swo­ją spo­strze­gaw­czość do roz­wią­za­nia zada­nia, dają szan­sę na uspraw­nie­nie ana­li­za­to­ra wzro­ko­we­go jakim jest spo­strze­gaw­czość. Poniżej kil­ka przy­kła­do­wych kart pracy.

co się kryje na obrazku       cienie_zwierzatII      polacz_cienie_zwierzatka  lamiglowka