Pies terapeuta


Podczas wybo­ru psa, któ­ry będzie naszym towa­rzy­szem pod­czas zajęć z dogo­te­ra­pii nale­ży pamię­tać, że pies sta­nie się naszym człon­kiem rodzi­ny. Dlatego też każ­dy musi sobie zadać pyta­nie jaki pies będzie dla nie­go odpo­wied­ni. Są rasy, któ­re mają więk­sze pre­dys­po­zy­cje do pra­cy niż inne psy, ale tak napraw­dę liczy się cha­rak­ter psa, jego ułożenie/ wyszko­le­nie jak i sam jego prze­wod­nik. Najczęściej w dogo­te­ra­pii spo­ty­ka się psy:

 • Golden retrie­ver,
 • Flat coated retriever
 • Labrador retrie­ver,
 • Berneński pies pasterski,
 • Retriever z Nowej Szkocji,
 • Samojed
 • Cavalier king char­les spaniel,

Ale rów­nież:

 • Owczarek nie­miec­ki,
 • Husky sybe­ryj­ski,
 • Nowofundland,
 • inne.

Kiedy już wybie­rze­my i mamy nasze­go uko­cha­ne­go pupi­la w domu może­my roz­po­cząć budo­wa­nie wza­jem­nych rela­cji i wię­zi oraz roz­po­cząć okres socja­li­za­cji z oto­cze­niem. Mimo, iż ćwi­czy­my z psem w domu i poza nim, nale­ży rów­nież zadbać o odpo­wied­nie szko­le­nie. Najlepszym roz­wią­za­niem jest zapi­sa­nie się do psie­go przed­szko­la, gdzie pies na zaję­ciach będzie uczyć się pod­sta­wo­wych komend, socja­li­zo­wać się z inny­mi psa­mi, ludź­mi i róż­ny­mi bodź­ca­mi. Uczy się bar­dzo potrzeb­ne­go sku­pie­nia na prze­wod­ni­ku, zaba­wy oraz odpo­czy­wa­nia. Po pozy­tyw­nie ukoń­czo­nym psim przed­szko­lu pies powi­nien pod­jąć szko­le­nie z zakre­su posłu­szeń­stwa I i II stopnia.

Pomimo tego, iż nasz pupil zda pomyśl­nie wszyst­kie szko­le­nia bar­dzo dużo musi­my mu poświę­cić cza­su w domu, gdzie pod okiem kyno­te­ra­peu­ty będzie­my ukła­dać go/ przy­go­to­wy­wać do zajęć typo­wo dogo­te­ra­peu­tycz­nych. Takie zaję­cia róż­nią się od zajęć pro­po­no­wa­nych i pro­wa­dzo­nych w szko­łach dla psów. Dlatego też nale­ży zasię­gnąć wie­dzy od specjalisty.

Należy pamię­tać, że z psem trze­ba pra­co­wać cały czas nie moż­na spo­czy­wać na lau­rach. Każdy pies co roku powi­nien być wery­fi­ko­wa­ny przez behawiorystę/ zoopsychologa/ tresera/ dogoteraputę.

Zapaszmy wszyst­kich przy­szłych jak i obec­nych dogo­te­ra­pu­tów do kon­sul­ta­cji jak rów­nież udzia­łu w zaję­ciach indy­wi­du­al­nych oraz gru­po­wych pro­wa­dzo­nych przez doświad­czo­nych kyno­te­ra­peu­tów oraz tre­se­rów psów.

atos_naklejaka