Piramida zwierząt


Piramida zwie­rząt to pomoc, któ­ra spraw­dzi się nie tyl­ko na zaję­ciach z dogo­te­ra­pii ale rów­nież pod­czas zajęć w przed­szko­lu, na zaję­ciach logo­pe­dycz­nych, psy­cho­lo­gicz­nych, peda­go­gicz­nych oraz w domo­wym zaciszu.
Zadaniem dziec­ka jest uło­że­nie zwie­rzą­tek jeden na dru­gim zgod­nie z załą­czo­ny­mi obraz­ka­mi. Dzięki naszej pomo­cy pod­czas wyko­ny­wa­ne­go zada­nia będziemy:
• dosko­na­lić słow­nic­two i wymowę,
• dosko­na­lić spo­strze­gaw­czość, per­cep­cję wzrokową,
• dosko­na­lić naukę liczenia,
• odwzorowywać,
• ćwi­czyć logicz­ne myślenie,
• ćwi­czyć moto­ry­kę mała,
• ćwi­czyć koor­dy­na­cję wzro­ko­wo — ruchowa.
___________________________
Zestaw zawiera:
— 11 drew­nia­nych zwie­rzą­tek (zwie­rząt­ka są suro­we nie malo­wa­ne, według uzna­nia moż­na same­mu je poma­lo­wać lub razem z dziećmi),
-> del­fin, kacz­ka, zając, miś, konik, bara­nek, sowa, żab­ka, pies, żyra­fa, żółw
— 10 wzo­rów do odwzo­ro­wy­wa­nia i układania,
— wore­czek do przechowywania.
_____________________________
Koszt zesta­wu to 35zł. Czas ocze­ki­wa­nia to 14–20 dni. Do ceny nale­ży dodać kosz­ty prze­sył­ki (prze­sył­ka usta­la­na indywidualnie).