Planer pracy z psem


Planer pra­cy z psem to ide­al­ny zestaw do rozpisywania/ zapi­sy­wa­nia i pla­no­wa­nia pra­cy z psem.

Zestaw zawie­ra 10 kart na któ­rym może­my zapi­sy­wać róż­ne aktyw­no­ści z naszym psem oraz pla­no­wać naukę nowych komend, sztuczek.

Spis tre­ści:

  • Tygodniowy plan pra­cy z psem
  • Dzienny plan pra­cy z psem
  • Plan pra­cy
  • Cele pra­cy z psem
  • Etapy wpro­wa­dza­nia komend
  • Planowanie celu szkolenia
  • Uwagi
  • Legenda

Zestaw do samo­dziel­ne­go wydruku.

Koszt pla­ne­ra 20zł.