Układanki — puzzle


Każdy lubi puz­zle a naj­le­piej takie, któ­re moż­na same­mu zro­bić w domu. Do zro­bie­nia takie ukła­dan­ki potrze­bu­je­my tyl­ko goto­we­go obraz­ka oraz noży­czek. Rozcinamy obra­zek na róż­ne czę­ści i goto­we! Takie ukła­dan­ki wyko­rzy­stu­je­my w pra­cy dogo­te­ra­pu­tycz­nej pod­czas zajęć indy­wi­du­al­nych jak rów­nież gru­po­wych. Dzieciaki mają ogrom­ną fraj­dę jeże­li nasze puz­zle są z ich ulu­bio­ny­mi obraz­ka­mi, oso­ba­mi itp. Taką ukła­dan­kę moż­na zro­bić rów­nież na zaję­cia tema­tycz­ne. Dzieci mogą je tyl­ko ukła­dać ale rów­nież po uło­że­niu mogą je przy­kle­ić na kart­kę i zro­bić z nich gazetkę.

Nasza pro­po­zy­cja to ukła­dan­ka — puz­zle ze zwierzętami.

     

   

11990403_942582355801715_6772998512301521059_n        11998933_942581825801768_1556554380576191333_n

12003227_942582009135083_3585081206270312773_n       12003334_942582492468368_8128251285539344922_n

12003918_942582005801750_5423330312789218054_n       12004073_942582222468395_8964658101998945027_n

12004934_942582539135030_9170753434371700129_n      12004967_942581605801790_7092526757321397303_n