Oferta


Celem Dogoterapii Amigos jest pro­wa­dze­nie zajęć edu­ka­cyj­nych, reha­bi­li­ta­cyj­nych, tera­peu­tycz­nych z udzia­łem psa tera­peu­ty. Zajęcia opar­te są o autor­ski pro­gram. Poprzez zaba­wę, spo­tka­nia z psem wspo­ma­ga­my aktyw­ność rucho­wą, uczy­my, tera­peu­ty­zu­je­my i wycho­wu­je­my. Zajęcia skie­ro­wa­ne są do przed­szko­li, szkół, warsz­ta­tów tera­pii zaję­cio­wej, domów pomo­cy oraz do indy­wi­du­al­nych odbiorców.

Zajęcia mogą mieć for­mę jed­no­ra­zo­we­go spo­tka­nia, bądź spo­tkań cyklicz­nych w gru­pie lub indywidualnie.

Program pro­fi­lak­tycz­ny “Dogadajmy się” ma na celu przy­bli­żyć psie zwy­cza­je, zacho­wa­nie oraz:

 • jak bez­piecz­nie kon­tak­to­wać się z psem,
 • jak bez­kon­flik­to­wo bawić się z psem,
 • jak reago­wać na obce psy,
 • jak rozu­mieć psie zachowanie,
 • jakie potrze­by mają nasi czwo­ro­noż­ni przyjaciele,
 • jak poma­gać w domo­wych obo­wiąz­kach doty­czą­cych psów,
 • a tak­że kul­tu­ry i higie­ny na spa­ce­rach z psem.

Ponadto chęt­nie uczest­ni­czy­my w:

 • spo­tka­niach z psem,
 • uro­dzi­nach,
 • impre­zach okolicznościowych,
 • ani­ma­cjach,
 • even­tach,
 • i pozo­sta­łych.

Szczegółowy cen­nik oraz for­my współ­pra­cy usta­la­ne są indy­wi­du­al­nie według zapo­trze­bo­wa­nia odbiorców.

Zapraszamy rów­nież na zaję­cia edu­ka­cyj­ne wspo­ma­ga­ne meto­dą dogo­te­ra­pii. Podczas zajęć dzie­ci chęt­nie opo­wia­da­ją psu histo­ryj­ki, śpie­wa­ją pio­sen­ki, wska­zu­ją odpo­wied­nie obraz­ki czy mówią słów­ka w innym języ­ku. Nie ma zna­cze­nia rodzaj pro­wa­dzo­nych zajęć, ponie­waż to pies sta­no­wi moty­wa­cję do nauki. Obecność psa wspie­ra naukę języ­ków, pro­gra­mo­we zaję­cia jak rów­nież zaję­cia korek­cyj­ne. Podczas zajęć dzie­ci uczo­ne są rów­nież wła­ści­we­go, grzecz­ne­go zachowania:

 • nie krzy­czy­my, żeby psu i innym było miło,
 • nie bie­ga­my, aby pie­sek nam nie uciekł,
 • sie­dzi­my na swo­im miej­scu, gdy chce­my by pie­sek sie­dział z nami.

Podczas zajęć dzie­ci chęt­nie prze­strze­ga­ją zasad bo chcą by pies został jak naj­dłu­żej. W kon­se­kwen­cji dzie­ci zmo­ty­wo­wa­ne są do pra­wi­dło­we­go zachowania.