Zakodowana droga


Zakodowana dro­ga to zestaw plansz pozwa­la­ją­cych na utrwa­la­nie orien­ta­cji prze­strzen­nej, kodo­wa­nie, roz­wi­ja­nie kon­cen­tra­cji uwa­gi, roz­wi­ja­nie i dosko­na­le­nie funk­cji mowy oraz słu­chu, roz­wi­ja myśle­nie logicz­ne, uspraw­nia lewą pół­ku­lę mózgu,uczy kate­go­ry­zo­wa­nia i segre­go­wa­nia ele­men­tów według przy­ję­te­go kry­te­rium. To super zaba­wa dla każ­de­go! Plansze moż­na wyko­rzy­stać na świe­żym powie­trzu jak rów­nież na sali.

Co zawie­ra zestaw?

  • jed­ną plan­sze w for­ma­cie A4 z zazna­czo­ny­mi punk­ta­mi A i B,
  • 12 kolo­ro­wych łapek,
  • 6 plansz z zako­do­wa­ną drogą ,
  • plan­sza z obrazkami,
  • 4 plan­sze z obraz­ka­mi + 20 kodów.

Zestaw do samo­dziel­ne­go wydru­ku i zala­mi­no­wa­nia (26 stron).

Koszt zesta­wu 25zł.